Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 1: Chương trình học tháng 3

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG

Lớp: Kim Ngưu 1

Tên  giáo viên: Nguyễn Diệu Thuý

                             Nguyễn Xuân Hương

Hoạt động

Tuần I

(Từ 04 - 08/03)

Tuần II

(Từ 11 - 15/03)

Đón trẻ

Trò chuyện

 

 

Thể dục sáng

 

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè loµi hoa

+Tªn gäi, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng......

+M«i tr­êng sèng..

+ Ích lîi cña hoa

- §Þa ®iÓm tËp: Trong líp, trÎ tËp theo nh¹c bµi: BÐ tËp thÓ dôc (2lÇn)

- Dông cô: TrÎ tËp tay kh«ng

- C¸c ®éng t¸c: + §T1: B­íc ®Òu ch©n t¹i chç                   + §T3: DËm ch©n t¹i chè, tay dang hai bªn

                         + §T2: Tay ®­a cao, dËm ch©n t¹i chç       + §T4: H¹ tay, ch©n dËm t¹i chç.

 

Chơi – tập có chủ định

Thứ 2

 

 

 Văn học

TruyÖn: Chú đỗ con

 

 

Văn học

Thơ : Quả

Thứ 3

NBTN

Hoa cúc- Hoa ly

 

 

NBTN

Quả xoài - Quả khế

 

Thứ 4

NBPB

Vẽ bông hoa

NBPB

Chn qu to- nh

 

Thứ 5

 

PTVĐ

- TËp víi hoa

- V§CB: Bß theo ®­êng ziczac

- Bãng trßn to

 

          

            PTVĐ

- V§CB :Tung bãng b»ng hai tay

- Cáo và thỏ thÞ

Thứ 6

Âm nhc

Hoa trường em

Âm nhc

- Dạy hát: Quả

-TC:Nhanh chËm

Chơi tập ở các góc

 

* Gãc gia ®×nh: §ãng vai bè mÑ. Ch¬i víi bóp bª: Cho em ¨n, uãng s÷a, bµy qu¶ vµo ®Üa, c¾m hoa vµo lä

* Gãc HĐVĐV: XÕp vư­ên rau.

* Gãc häc tËp: Di mµu tranh vÏ mét sè lo¹i rau ¨n l¸.

* Gãc (TT) v¨n häc: Lµm rèi bµn tay hä nhµ rau (CB: GiÊy mµu, hå d¸n, c¸c VLTN; D¹y trÎ kü n¨ng: xÐ, d¸n, gÊp h×nh)

* Gãc thiªn nhiªn : BÐ ch¬i víi c¸t, víi n­íc.BÐ ch¨m sãc c©y c¶nh

* Gãc vËn ®éng: BÐ trång rau ®óng v­ườn.

* Ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian: Nu na nu nèng, lén cÇu vång.

Hoạt động ngoài trời

Thứ 2

- TC: BÐ biÕt qu¶ g×?

- TCV§: Gắn quả về đúng cây

- Ch¬i víi hép s÷a

- QS: Qu¶ d­ưa hấu

- TCV§: tung qu

- VÏ phÊn tù do

Thứ 3

- TC: BÐ ¨n qu¶ thÕ nµo?

- TCV§: Lén cÇu vång

- Ch¬i víi qu¶

- QS: C©y bư­ëi

- TCV§: Gieo ht

- VÏ phÊn tù do

Thứ 4

- QS:  C©y hoa hång

- TCV§: C©y cao cá thÊp

- VÏ phÊn tù do

- ¢N: Nghe: Mµu hoa

- TCV§: Lén cÇu vång

- Ch¬i víi l¸ c©y

 

Thứ 5

- TC: Vư­ên hoa trường em

- TCV§: C¸c chó chim sÎ

- Ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi

 

- TC¢N: Nhá vµ to

- TCV§: Bong bãng xµ phßng

- VÏ phÊn tù do

Thứ 6

- TC: BÐ biÕt rau g×?

- TCV§: Gà trong vườn rau

- VÏ phÊn tù do

- Đọc đồng dao: Đi cầu đi quán

- TCV§: Chi chi chµnh chµnh

- Ch¬i víi l¸ c©y.

 

Chơi – tập buổi chiều

 

*VĐ sau ngủ dậy theo nhạc bài: Nu na nu nng, TC “Tập tầm vông”...

 

- RÌn kÜ n¨ng xÐ giÊy thµnh d¶i dµi.

- LQBM: 

Th¬: c©y b¾p c¶i

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

 

Chủ đề / Sự kiện

Mng ngày 8/3

 

Nh÷ng b«ng cóc vµng

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: