Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 1: Chương trình học tháng 3

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG

 

Lớp: Kim Ngưu 1

Tên  giáo viên: Nguyễn Diệu Thúy

                            Nguyễn Xuân Hương

Hoạt động

Tuần I

(Từ 01 - 05/03)

Tuần II

(Từ 08 - 12/03)

 

Tuần III

(Từ  15 - 19/03)

Tuần IV

(Từ 22- 26/03)

Tuần V

( Từ 29-02/04 )

Muc tiêu

Đón trẻ

Trò chuyện

 

 

Thể dục sáng

 

- Cô đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho trẻ

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè loµi hoa

+ Tªn gäi, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng......

+ M«i tr­êng sèng..

+ Ích lîi cña hoa

- §Þa ®iÓm tËp: Trong líp, trÎ tËp theo nh¹c bµi: BÐ tËp thÓ dôc (2lÇn)

- Dông cô: TrÎ tËp tay kh«ng

- C¸c ®éng t¸c: + §T1: B­íc ®Òu ch©n t¹i chç                   + §T3: DËm ch©n t¹i chè, tay dang hai bªn

                         + §T2: Tay ®­a cao, dËm ch©n t¹i chç       + §T4: H¹ tay, ch©n dËm t¹i chç.

 

 

Chơi – tập có chủ định

Thứ 2

 

PTVĐ

- TËp víi hoa

- V§CB: Bß theo ®­êng ziczac

- Bãng trßn to

(MT2)

PTVĐ

- TËp víi qu¶

- V§CB :Tung bãng b»ng hai tay

- Cáo và thỏ

PTVĐ

- TËp víi qu¶

- V§CB: Ch¹y ®æi h­íng

- Nu na nu nống

PTVĐ

- TËp víi quả cầu hoa

- V§CB: Tr­ên qua vËt c¶n

- Gieo h¹t

(MT2)

PTVĐ

- TËp víi gậy

- V§CB: Bò có mang vật trên lưng

- Gà trong vườn rau

2

 

 

Thứ 3

 

NBTN

Hoa cúc- Hoa ly

(MT19)

 

 

NBTN

Quả xoài - Quả khế

 

 

NBTN

Hoa hång- hoa ®ng tiÒn

 

NBTN

Củ cà rốt - Su hào - Củ cải

(MT19)

 

NBTN

Qu¶ cam - Qu¶ chuèi

19

 

Thứ 4

NBPB

Vẽ bông hoa

NBPB

Chn qu to- nh

 

NBPB

Dán nhôy hoa xanh -®á- vµng

(MT41)

NBPB

NhËn biÕt 3 mµu xanh- ®á- vµng

NBPB

Vẽ mặt trời và hoa

(MT41)

41

 

Thứ 5

Văn học

TruyÖn: Chú đỗ con

 

Văn học

Th¬: Qu¶ thÞ

(MT26)

Văn học

Truyn : Hoa mào gà

 

Văn học

Th¬: Hoa kÕt tr¸i

 

Văn học

Th¬: B¾p c¶i xanh

(MT26)

26

 

Thứ 6

Âm nhc

Hoa trường em

(MT40)

Âm nhc

- Dạy hát: Quả

-TC:Nhanh chËm

Âm nhạc

Em yêu cây xanh

(MT40)

Âm nhạc

- DH: Cây bắp cải

- TC: Tai ai tinh

Âm nhạc

Bầu và bí

40

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: