Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 2: Chương trình học tháng 12

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thủy – Chu Thị Hoài.

Hoạt động

Tuần I

(Từ 26/11 -30/11)

Tuần II

(Từ 03 - 07/12)

 

Đón trẻ

Trò chuyện

 

 

C« ©n cÇn ®ãn trÎ vµo líp

- Trò chuyn với trẻ vÒ mÑ cña bÐ: MÑ con tªn lµ g×? nhµ mÑ con th­êng lµm g×? MÑ cßn lµm g× n÷a? ai đưa con đi học . . .

- Cho trÎ ch¬i c¸c gãc.

Thể dục sáng

Thể dục sáng bài: Ô sao bé không lắc

Chơi – tập có chủ định

T2

PTVĐ

Đứng co một chân

PTVĐ

Bß trong ®­êng hÑp

 

T3

NBTN

Nhà bé có những ai ?

NBTN

BÐ kÓ vÒ mÑ cña bÐ

 

T4

NBPB

Di màu làm mặt nước

NBPB

Tìm trang phôc cho mÑ vµ bÐ

 

T5

Văn học

Thơ: Chổi ngoan

Văn học

TruyÖn:Thá con kh«ng v©ng lêi

 

T6

Âm nhạc

Đi học về

¢m nh¹c

DH :C¶ nhµ th­¬ng nhau.

NH :Bµn tay mÑ

Chơi tập ở các góc

 

Gãc gia ®×nh: BÕ em, cho em ¨n, t¾m cho em

  • Gãc H§V§V: XÕp hµng rµo, xÕp nhµ, d¹y trÎ x©u vßng xen kÏ mµu ®, mµu vµng
  • Gãc t¹o h×nh: Di mµu ®å dïng mÑ th­êng dïng.
  • Gãc s¸ch: Lµm s¸ch vÒ c«ng viÖc cña mÑ

Hoạt động ngoàitrời

 

T2

Quan s¸t trang phôc cña mÑ.

- Ch¬i tù do:

+ VÏ phÊn

Trß chuyÖn vÒ  thêi tiÕt.

- VÏ l¸ cê

TCVĐ: Lộn cầu vồng

 

 

 

 

T3

Quan sát trang phôc cña bè

TCVĐ : Bóng tròn to

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

Bé khám phá đồ chơi ở lớp( ĐDĐC màu đỏ , màu vàng)

TC : Con kiến

 

 

 

T4

Quan sát :   trang phôc cña anh chÞ

TCVĐ : Bóng tròn to

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

-Quan s¸t thêi tiÕt

 

TC : Con kiến

-Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

 

 

T5

Quan s¸t bÇu trêi

VËn ®éng : Trêi n¾ng trêi m­ưa

 

-Quan s¸t thêi tiÕt

-Trß ch¬i: Dung d¨ng dung dÎ

-Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

T6

- Quan sát:Thuyền rồng

 

- Quan sát : Bức tranh của trường

- TCVĐ : Lăn bóng.

- Chơi tự do. 

                         

 

 

 

Chơi – tập buổi chiều

 

VËn ®éng sau ngñ dËy: Trß ch¬i: "chi chi chµnh chµnh ", "TËp tÇm v«ng", "Sªn sÓn sÒn sªn"....

 

Tiếp tục d¹y trÎ c¸c thao t¸c vÖ sinh cá nhân

D¹y trÎ c¸ch x©u vßng mµu ® xen kÏ mµu vµng

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

 

Chủ đề / Sự kiện

 

Những người thân yêu của bé

 

Mẹ của bé

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: