Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 2: Chương trình học tháng 12

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thủy – Chu Thị Hoài.

Hoạt động

Tuần III

(Từ  10- 14 /12)

 

Tuần IV

(Từ 17 - 21/12)

Đón trẻ

Trò chuyện

 

 

C« ©n cÇn ®ãn trÎ vµo líp

- Trò chuyn với trẻ vÒ mÑ cña bÐ: MÑ con tªn lµ g×? nhµ mÑ con th­êng lµm g×? MÑ cßn lµm g× n÷a? ai đưa con đi học . . .

- Cho trÎ ch¬i c¸c gãc.

Thể dục sáng

Thể dục sáng bài: Ô sao bé không lắc

Chơi – tập có chủ định

T2

PTVĐ

Bật qua vạch kẻ

PTVĐ

§i theo ®­êng ngo»n nghoÌo

 

T3

NBTN

BÐ kÓ vÒ bè bÐ

NBTN

Anh , chÞ cña bÐ

 

T4

NBPB

Tô màu cái áo

 

NBPB

T×m giày dÐp cho bè vµ anh.

 

T5

Văn học

Thơ : Yªu mÑ

 

Văn học

Truyện: Thỏ ngoan

 

T6

Âm nhạc

Cháu yêu bà

¢m nh¹c

-DH:MÑ yªu kh«ng nµo

-NH:Ru con

Chơi tập ở các góc

 

Gãc gia ®×nh: BÕ em, cho em ¨n, t¾m cho em

  • Gãc H§V§V: XÕp hµng rµo, xÕp nhµ, d¹y trÎ x©u vßng xen kÏ mµu ®, mµu vµng
  • Gãc t¹o h×nh: Di mµu ®å dïng mÑ th­êng dïng.
  • Gãc s¸ch: Lµm s¸ch vÒ c«ng viÖc cña mÑ

Hoạt động ngoàitrời

 

T2

-Quan sát cÇu tr­ît        

-TCV§: Bãngtrßn to

Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

Bé khám phá đồ chơi màu đỏ, mµu vµng

 

- TCV§: BÞt m¾t b¾t dª

 

 

 

 

T3

Quan s¸t : Giày dÐp cña bè

Trß ch¬i: Lén cÇu vång

-Ch¬i víi l¸ c©y

 

-Quan s¸t ®å dïng bè th­êng dïng

-Trß ch¬i: Ô t« vµ chim sÎ

- Ch¬i víi phÊn

 

 

T4

Quan s¸t : Giày dÐp cña anh chÞ

Trß ch¬i: Lén cÇu vång

-Ch¬i víi l¸ c©y

 

-Quan s¸t:  Đå dïng cña anh,chÞ

-Trß   ch¬i : Phi ngùa  

-Ch¬i víi phÊn

 

 

T5

-Quan s¸t l¸ c©y

-Trß ch¬i: Dung d¨ng dung dÎ

-Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

 

 

- Quan sát :Cây xanh

- TCVĐ :Tung bóng.

- Chơi : Tự do.

T6

- Quan sát : Hoa trong vườn

- TCVĐ : Lăn bóng.

- Chơi tự do.                           

- Quan sát : Thời tiết ngày hôm nay.

- TCVĐ : Lăn bóng.

- Chơi tự do.                       

 

 

 

Chơi – tập buổi chiều

 

VËn ®éng sau ngñ dËy: Trß ch¬i: "chi chi chµnh chµnh ", "TËp tÇm v«ng", "Sªn sÓn sÒn sªn"....

 

Tiếp tục d¹y trÎ c¸c thao t¸c vÖ sinh cá nhân

D¹y trÎ c¸ch x©u vßng mµu ® xen kÏ mµu vµng

Ôn nhận biết màu đỏ

 

 

 Dạy trẻ chơi bế và chăm sóc em búp bê

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

 

Chủ đề / Sự kiện

 

Anh chị của bé

 

 

Noel

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: