Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 2: Chương trình học tháng 12

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thủy – Trần Thị Hà.

Hoạt động

Tuần I

(Từ 25/11 -29/11)

Tuần II

(Từ 02 - 06/12)

 

Tuần III

(Từ 09- 13 /12)

 

Tuần IV

(Từ 16 - 20/12)

Mục tiêu

Chơi – tập có chủ định

T2

PTVĐ

Đứng co một chân

( MT2 )

PTVĐ

Bß trong ®­êng hÑp

( MT4 )

PTVĐ

Bật qua vạch kẻ

( MT5 )

PTVĐ

§i theo ®­êng ngo»n nghoÌo

( MT2 )

2,4,5

 

T3

NBTN

Nhà bé có những ai ?

( MT30 )

NBTN

BÐ kÓ vÒ mÑ cña bÐ

( MT17 )

NBTN

BÐ kÓ vÒ bè Bé

( MT17 )

NBTN

Anh , chÞ cña Bé

( MT17 )

17,30

T4

NBPB

Di màu làm mặt nước

( MT41 )

NBPB

Tìm trang phôc cho mÑ vµ bÐ

( MT19 )

NBPB

Tô màu cái áo

( MT41 )

 

NBPB

T×m giày dÐp cho bè vµ anh.

( MT19 )

19,41

 

T5

Văn học

Thơ: Chổi ngoan

( MT26 )

Văn học

TruyÖn:Thá con kh«ng v©ng lêi

( MT24 )

Văn học

Thơ : Yªu Mñ

( MT26 )

 

Văn học

Truyện: Thỏ ngoan

( MT24 )

24,26

 

T6

Âm nhạc

Đi học về

( MT40 )

¢m nh¹c

DH :C¶ nhµ th­¬ng nhau.

NH :Bµn tay Mñ

( MT40 )

Âm nhạc

Cháu yêu bà

¢m nh¹c

-DH:MÑ yªu kh«ng nµo

-NH:Ru con

( MT40 )

40

 

 

 

Chơi – tập buổi chiều

 

VËn ®éng sau ngñ dËy: Trß ch¬i: "chi chi chµnh chµnh ", "TËp tÇm v«ng", "Sªn sÓn sÒn sªn"....

 

 

Tiếp tục d¹y trÎ c¸c thao t¸c vÖ sinh cá nhân

D¹y trÎ c¸ch x©u vßng mµu ® xen kÏ mµu vµng

Ôn nhận biết màu đỏ

 

 

 Dạy trẻ chơi bế và chăm sóc em búp bê

 

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: