Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 2: Chương trình học tháng 12

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG

Lớp: Kim Ngưu 2

Hoạt động

Tuần I

(Từ 30/11- 5/12)

Tuần II

(Từ 07 - 12/12)

Tuần III

(Từ  14 - 19/12)

Tuần IV

(Từ 21 - 26/12)

Mục tiêu

Đón trẻ

Trò chuyện

Thể dục sáng

 

C« ©n cÇn ®ãn trÎ vµo líp

Thể dục sáng bài: Ô sao bé không lắc

- Trò chuyện vi tr vÒ mÑ cña bÐ: MÑ con tªn lµ g×? nhµ mÑ con th­êng lµm g×? MÑ cßn lµm g× n÷a? ai đưa con đi hc . . .

- Cho trÎ ch¬i c¸c gãc.

 

 

Chơi – tập có chủ định

Thứ 2

 

PTVĐ

Đứng co một chân

PTVĐ

Bß trong ®­êng hÑp

PTVĐ

Bật qua vạch kẻ

PTVĐ

§i theo ®­êng ngo»n nghoÌo

Thứ 3

 

NBTN

Nhà bé có những ai ?

 

NBTN

BÐ kÓ vÒ mÑ cña bÐ

 

 

NBTN

BÐ kÓ vÒ bè bÐ

NBTN

Anh , chÞ cña bÐ

 

Thứ 4

NBPB

Di màu làm mặt nước

NBPB

m trang phôc cho mÑ vµ bÐ

NBPB

Tô màu cái áo

NBPB

T×m giÇy dÐp cho bè vµ anh.

Thứ 5

Văn học

Thơ: Chổi ngoan

Văn hc

TruyÖn:Thá con kh«ng v©ng lêi

Văn hc

Thơ : Yªu mÑ

 

Văn hc

Truyện: Thỏ ngoan

Thứ 6

Âm nhạc

Đi học về

¢m nh¹c

DH :C¶ nhµ th­¬ng nhau.

NH :Bµn tay mÑ

Âm nhạc

Cháu yêu bà

¢m nh¹c

-DH:MÑ yªu kh«ng nµo

-NH:Ru con

 

Chơi tập ở các góc

 

Gãc gia ®×nh: BÕ em, cho em ¨n, t¾m cho em

  • Gãc H§V§V: XÕp hµng rµo, xÕp nhµ, d¹y trÎ x©u vßng xen kÏ mµu ®, mµu vµng
  • Gãc t¹o h×nh: Di mµu ®å dïng mÑ th­êng dïng.
  • Gãc s¸ch: Lµm s¸ch vÒ c«ng viÖc cña mÑ

 

Hoạt động ngoài trời

Thứ 2

Quan s¸t trang phôc cña mÑ.

- Ch¬i tù do:

+ VÏ phÊn

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột

Trß chuyÖn vÒ  thêi tiÕt.

- VÏ l¸ cê

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

-Quan sát cÇu tr­ît        

-TCV§:Bãng trßn to

Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

Bé khám phá đồ chơi màu đỏ, mµu vµng

 

- TCV§: BÞt m¾t b¾t dª

 

Thứ 3

Quan sát trang phôc cña bè

TCVĐ : Bóng tròn to

- Chơi t do: Chơi vi đồ chơi ngoài tri

Bé khám phá đồ chơi lp( ĐDĐC màu đỏ , màu vàng)

TC : Con kiến

 

 

Quan s¸t : Giày dÐp cña bè

Trß ch¬i:Lén cÇu vång

-Ch¬i víi l¸ c©y

 

 

-Quan s¸t ®å dïng bè th­êng dïng

-Trß ch¬i: Ô t« vµ chim sÎ

-Ch¬i víi phÊn

Thứ 4

Quan sát :   Trang phôc cña anh chÞ

TCVĐ : Bóng tròn to

- Chơi t do :chơi vi đồ chơi ngoài tri

-Quan s¸t thêi tiÕt

 

TC : Con kiến

-Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

Quan s¸t : Giày dÐp cña anh chÞ

Trß ch¬i:Lén cÇu vång

-Ch¬i víi l¸ c©y

-Quan s¸t:       ®å     dïng cña anh,chÞ

-Trß   ch¬i    : Phi ngùa  

-Ch¬i víi phÊn

 

Thứ 5

Quan s¸t bÇu trêi

VËn ®éng : Trêi n¾ng trêi m­ưa

 

-Quan s¸t thêi tiÕt

-Trß ch¬i: Dung d¨ng dung dÎ

-Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

-Quan s¸t l¸ c©y

- TCVĐ :Tung bóng.

-Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi

 

- Quan sát :Cây xanh

Trß ch¬i: Dung d¨ng dung dÎ

- Chơi : Tự do.

Thứ 6

- Quan sát:Thuyền rồng

- TCVĐ: Bóng tròn to

 

- Quan sát : Bức tranh của trường

- TCVĐ : Lăn bóng.

- Chơi tự do. 

                         

- Quan sát : Hoa trong vườn

- TCVĐ :  Trời  nắng, trời mưa

- Chơi tự do.                           

- Quan sát : Thời tiết ngày hôm nay.

- TCVĐ : Lăn bóng.

- Chơi tự do.                       

Chơi – tập buổi chiều

 

VËn ®éng sau ngñ dËy: Trß ch¬i: "chi chi chµnh chµnh ", "TËp tÇm v«ng", "Sªn sÓn sÒn sªn"....

 

 

Tiếp tc d¹y trÎ c¸c thao t¸c vÖ sinh cá nhân

D¹y trÎ c¸ch x©u vßng mµu ®ỏ xen kÏ mµu vµng

Ôn nhn biết màu đỏ

 

 

 Dy tr chơi bế và chăm sóc em búp bê

 

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: