Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 2: Chương trình học tháng 3

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thủy – Trần Thị Hà

Hoạt động

Tuần I

( Từ 04 đến 08/03 )

Tuần II

( Từ 11 đến 15/03  )

Tuần III

(Từ  18 - 22/03)

Đón trẻ

Trò chuyện

 

 

- C« ©n cÇn ®ãn trÎ vµo líp

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè loµi hoa

+Tªn gäi, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng......

+M«i tr­êng sèng..

+ Ích lîi cña hoa

Chơi – tập có chủ định

T2

PTVĐ

- TËp víi hoa

- V§CB: Bß theo ®­êng ziczac

- Bãng trßn to

PTVĐ

- TËp víi qu¶

- V§CB :Tung bãng b»ng hai tay

- Cáo và thỏ

PTVĐ

- TËp víi qu¶

- V§CB: Ch¹y ®æi h­íng

- Nu na nu nng

 

T3

NBTN

Qu¶ cam - Qu¶ chuèi

NBTN

Quả xoài - Quả khế

NBTN

Hoa hång- hoa ®ng tiÒn

 

T4

NBPB

Vẽ bông hoa

NBPB

Chọn quả to- nhỏ

 

NBPB

Vẽ mặt trời và hoa

 

T5

Văn học

TruyÖn: Chú đỗ con

Văn học

Th¬: Qu¶ thÞ

Văn học

Truyện : Hoa mào gà

 

 

T6

Âm nhạc

Hoa trường em

Âm nhạc

- Dạy hát: Quả

-TC:Nhanh chËm

Âm nhạc

Em yêu cây xanh

 

Chơi tập ở các góc

 

* Gãc gia ®×nh: §ãng vai bè mÑ. Ch¬i víi bóp bª: Cho em ¨n, uãng s÷a, bµy qu¶ vµo ®Üa, c¾m hoa vµo lä

* Gãc HĐVĐV: XÕp vườn rau.

* Gãc häc tËp: Di mµu tranh vÏ mét sè lo¹i rau ¨n l¸.

* Gãc (TT) v¨n häc: Lµm rèi bµn tay hä nhµ rau (CB: GiÊy mµu, hå d¸n, c¸c VLTN; D¹y trÎ kü n¨ng: xÐ, d¸n, gÊp h×nh)

* Gãc thiªn nhiªn : BÐ ch¬i víi c¸t, víi n­íc.BÐ ch¨m sãc c©y c¶nh

* Gãc vËn ®éng: BÐ trång rau ®óng v­ườn.

* Ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian: Nu na nu nèng, lén cÇu vång.

Hoạt động ngoàitrời

 

T2

- TC: BÐ biÕt qu¶ g×?

- TCV§: Gắn quả về đúng cây

- Ch¬i víi hép s÷a

- QS: Qu¶ d­ưa hấu

- TCV§: Tung qu

- VÏ phÊn tù do

 TC: V­ên hoa tr­êng em

- TCV§: C¸c chó chim sÎ

- Ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi

 

 

 

T3

- TC: BÐ ¨n qu¶ thÕ nµo?

- TCV§: Lén cÇu vång

- Ch¬i víi qu¶

- QS: C©y bư­ëi

- TCV§: Gieo ht

- VÏ phÊn tù do

- QS: Xem tranh, ¶nh mét sè loµi hoa

- TCV§: chi chi chµnh chµnh

- Ch¬i tù do

T4

- QS:  C©y hoa hång

- TCV§: C©y cao cá thÊp

- VÏ phÊn tù do

- ¢N: Nghe: Mµu hoa

- TCV§: Lén cÇu vång

- Ch¬i víi l¸ c©y

- Quan sát cây hoa cúc

- Ch¬i TC: Hoa nµo qu¶ nÊy.

 

 

 

T5

- TC: Vư­ên hoa trường em

- TCV§: C¸c chó chim sÎ

- Ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi

- TC¢N: Nhá vµ to

- TCV§: Bong bãng xµ phßng

- VÏ phÊn tù do

- Đọc đồng dao: Đi cầu đi quán

- TCV§: Chi chi chµnh chµnh

- Ch¬i víi l¸ c©y.

T6

- TC: BÐ biÕt rau g×?

- TCV§: Gà trong vườn rau

- VÏ phÊn tù do

- Đọc đồng dao: Đi cầu đi quán

- TCV§: Chi chi chµnh chµnh

- Ch¬i víi l¸ c©y.

- TC: BÐ thÝch ¨n rau g×?

- TCV§: Nu na nu nèng

- Ch¬i víi vá hép.

Chơi – tập buổi chiều

*VĐ sau ngủ dậy theo nhạc bài: Nu na nu nống, TC “Tập tầm vông”...

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

 

 

Chủ đề / Sự kiện

Mừng ngày 8/3

Qu¶ cam - Qu¶ chuèi

 

Những bông cúc vàng

             

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: