Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 2: Chương trình học tháng 5

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thủy – Trần Thị Hà

Hoạt động

Tuần I

( Từ 06 đến 10/5 )

Tuần II

( Từ 13 đến 17/5  )

Tuần III

(Từ  20 - 24/5)

 

Đón trẻ

Trò chuyện

 

 

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp.

-Trò chuyện với trẻ về: tên gọi, thời tiết, không khí mùa hè…

-Cho trẻ chơi ở các góc

 

Thể dục sáng

- Bé tập thể dục sáng: Tiếng chú gà trống gọi

+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi

+ BTPTC: Trẻ tập các động tác: Tiếng chú gà trống gọi

Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng hát bài: Mùa hè đến.

 

Chơi – tập có chủ định

T2

PTVĐ

V§CB: NÐm vµo ®Ých xa 1- 1,2 m

TC: KÐo c­a lõa xÎ

PTVĐ

V§CB: NÐm xa b»ng mt tay

TC:  Nu na nu nèng

PTVĐ

V§CB: Tung bãng vµ b¾t bãng cïng c« víi kho¶ng c¸ch1m

TC: Lén cÇu vång

 

 

T3

NBTN

M­ưa rµo, cÇu vång

NBTN

BÐ t¾m biÓn

NBTN

¤ng mÆt trêi, «ng mÆt tr¨ng

 

T4

NBPB

Vẽ đường về nhà

NBPB

Ban ngµy vµ ban ®ªm

 

NBPB

Vẽ mưa

 

 

T5

Văn học

Truyện: Giọt nước tí xíu

V¨n häc

Th¬: Bé và biÓn

Văn học

Thơ: Mùa hè

 

 

T6

Âm nhạc

Cho tôi đi làm mưa với

NH: Mưa rơi

TC: Tai ai tinh

Âm nhạc

Trời nắng, trời mưa

Âm nhạc

H¸t: Mïa hÌ ®Õn

NH: Mùa hoa phượng nở

TC: Nhá to

 

Chơi tập ở các góc

 

- Gãc gia ®×nh: BÕ em, cho em ¨n , ru em ngñ 

- Gãc H§V§V: XÕp c«ng viªn n­ước

- Gãc t¹o h×nh : Di mµu trang phôc bÐ thÝch bÐ thÝch, di mµu biÓn

- Gãc ©m nh¹c: Mïa hÌ ®Õn

- Gãc s¸ch : Lµm s¸ch vÒ  c¸c ho¹t ®ng trong mïa hÌ

 

 

Hoạt động ngoàitrời

 

T2

Quan s¸t: Trêi n¾ng

TCV§: Trêi mư­a

-Ch¬i tù do: ch¬i víi phÊn

Quan s¸t:  CÇu vång

Ch¬iV§: Bãng trßn to

Ch¬i tù do

Quan s¸t : ¤ng mÆt trêi

TCV§: BÞt mt b¾t dª

-Ch¬i tù do

 

 

 

 

T3

RÌn kü n¨ng l¨n däc, Ên dÑt

Quan s¸t: Trêi n¾ng

-TC: Th¶ ®Øa ba ba

- Ch¬i tù do

BÐ kh¸m ph¸ thêi tiÕt mïa hÌ, §D§C  mµu ®á, mµu vµng

-TC: chi chi chµnh chµnh

 

T4

Quan s¸t: Trêi mư­a

TC : Nu na nu nèng

D¹o quanh s©n trư­êng

TC: Nu na nu nèng

- Ch¬i tù do

 

Quan s¸t : Ban ngµy

 

TC : Nu na nu nèng

 

 

 

T5

§i d¹o quanh s©n tr­êng

Ch¬i: Trêi n¾ng, trêi mư­a

Quan s¸t : BÇu trêi sau c¬n m­a

-TC: BÞt m¾t b¾t dª

- Ch¬i tù do vÏ phÊn

RÌn trÎ kü n¨ng t« mµu

 

 

T6

Quan s¸t: BÇu trêi

Trß ch¬i: Trêi n¾ng trêi m­a

Quan s¸t: Trêi m­a

TC: Trêi n¾ng, trêi m­a

VÏ phÊn tù do trªn s©n

TiÕp tôc rÌn  trÎ kü n¨ng t« mµu

 

Chơi – tập buổi chiều

*VĐ sau ngủ dậy theo nhạc bài: Nu na nu nống, TC “Tập tầm vông”...

*Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài: Vui đến trường. TC: “ Bóng tròn to”...

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

 

 

Nước có lợi ích như thế nào ?

 

 

 

Mùa hè của bé

Bác Hồ

 

Chủ đề / Sự kiện

 
             

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: