Lớp Kim Ngưu

Kim Ngưu 2: CT học tuần 3,4 tháng 5

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thủy – Dương Hà Vân

Hoạt động

Tuần 3

Từ 14/5 đến 18/5

 

 

Đón trẻ

Trò chuyện

Thể dục sáng

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c ho¹t ®éng th­êng diÔn ra trong mïa hÌ: Mïa hÌ nµy con thÝch ®i ®©u? §i víi ai

- Bé tập thể dục sáng: Tập với bài: Ô sao bé không lắc

- Tiến hành: Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với các kiểu đi.

- BTPTC : Trẻ tập các động tác: Tập với các động tác: Tập với bài Ô sao bé không lắc

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng vừa đi vừa hát bài : Mùa hoa phượng nở

 

Hoạt động học

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

PTVĐ

V§CB: NÐm xa b»ng mt tay

TC: Nu na nu nèng

 

 

T3

NBTN

BÐ t¾m biÓn

 

 

T4

NBPB

¤n nhËn biÕt mµu xanh, mµu ®á, màu vµng

 

 

T5

V¨n häc

Th¬: Bé và biÓn

 

 

T6

Âm nhạc

Trời nắng, trời mưa

 

Hoạt động góc

- Gãc gia ®×nh: BÕ em, cho em ¨n, cho em ung n­íc, ch¬i nÊu ¨n tËp dïng ®òa th×a ®¶o khuấy

- Gãc H§V§V: XÕp C«ng viªn n­íc

- Gãc TH: Ch¬i víi giÊy( vß xÐ )

- Gãc s¸ch : C« ®äc truyÖn cho trÎ nghe

* Gi¸o dôc trÎ biÕt cÊt dän ®å dïng ®å ch¬i.

 

 

Hoạt động ngoài trời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

-Quan s¸t: CÇu vång

-Ch¬iV§: Bãng trßn to

-Ch¬i tù do

 

 

 

T3

Quan s¸t: Trêi n¾ng

-TC: Th¶ ®Øa ba ba

- Ch¬i tù do

 

T4

D¹o quanh s©n tr­êng

TC: Nu na nu nèng

- Ch¬i tù do

 

T5

Quan s¸t : BÇu trêi sau c¬n m­a

-TC: BÞt m¾t b¾t dª

- Ch¬i tù do vÏ phÊn

 

T6

Quan s¸t: Trêi m­a

TC: Trêi n¾ng, trêi m­a

VÏ phÊn tù do trªn s©n

 

Chơi – tập buổi chiều

*VĐ sau ngủ dậy theo nhạc bài: Nu na nu nống, TC “Tập tầm vông”...

 

 

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

 

Chủ đề/ sự kiện

Bác Hồ

 

 


 

Bài thơ: Bé và biển

 

Nghỉ hè với bố

Bé ra biển khơi

Tưởng rằng biển nhỏ

Mà to như trời.

 

Bài hát: Trời nắng, trời mưa.

Trời nắng, trời nắng
Thỏ đi tắm nắng
Vươn vai
, vươn vai
Thỏ rung đôi tai
Nhảy tới
, nhảy tới
Đùa trong nắng mới
Bên nhau, bên nhau
Bên nhau ta cùng chơi
Mưa to rồi, mưa to rồi mau mau
mau về thôi

Mưa to rồi, mưa to rồi mau mau mau về thôi.

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: