Lớp Kim Ngưu

Kin Ngưu 1: Chương trình học tháng 5

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG

Lớp: Kim Ngưu 1

Tên  giáo viên : Trần Thị Hà

                                     Nguyễn Thị Diệu Thúy                               

Hoạt động

Tuần I

(Từ 11 - 15/05)

Tuần II

(Từ 18 - 22/05)

Tuần III

(Từ  25 - 29/05)

Mục tiêu

Đón trẻ

Trò chuyện

 

 

Thể dục sáng

 

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét sè loµi hoa

+Tªn gäi, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng......

+M«i tr­êng sèng..

+ Ích lîi cña hoa

- §Þa ®iÓm tËp: Trong líp, trÎ tËp theo nh¹c bµi: BÐ tËp thÓ dôc (2lÇn)

- Dông cô: TrÎ tËp tay kh«ng

- C¸c ®éng t¸c: + §T1: B­íc ®Òu ch©n t¹i chç                   + §T3: DËm ch©n t¹i chè, tay dang hai bªn

                         + §T2: Tay ®­a cao, dËm ch©n t¹i chç       + §T4: H¹ tay, ch©n dËm t¹i chç.

 

 

Chơi – tập có chủ định

Thứ 2

 

Rèn rửa tay

Rèn rửa tay bằng xà phòng

Rửa tay bằng nước rửa tay khô.

 

PTVĐ

- TËp víi quả cầu hoa

- V§CB: Tr­ên qua vËt c¶n

- Gieo h¹t

PTVĐ

- TËp víi gậy

- V§CB: Bò có mang vật trên lưng

- Gà trong vườn rau

Thứ 3

 

Rèn cách súc miệng bằng nước muối

 

NBTN

Củ cà rốt - Su hào - Củ cải

NBTN

Qu¶ cam - Qu¶ chuèi

 

Thứ 4

NBPB

Khẩu trang y tế - khẩu trang vải.

cách đeo khẩu trang

NBPB

NhËn biÕt 3 mµu xanh- ®á- vµng

Văn học

Vẽ mặt trời và hoa

 

Thứ 5

Rèn trẻ cách sử dụng giấy lau,khăn lau.

Văn học

Th¬: Hoa kÕt tr¸i

 

NBPB

Th¬: B¾p c¶i xanh

 

Thứ 6

Rèn trẻ vệ sinh thân thể

Âm nhc

- DH: Cây bắp cải

- TC: Tai ai tinh

Âm nhạc

Bầu và bí

 

Chơi tập ở các góc

 

* Gãc gia ®×nh: §ãng vai bè mÑ. Ch¬i víi bóp bª: Cho em ¨n, uãng s÷a, bµy qu¶ vµo ®Üa, c¾m hoa vµo lä

* Gãc HĐVĐV: XÕp vư­ên rau.

* Gãc häc tËp: Di mµu tranh vÏ mét sè lo¹i rau ¨n l¸.

* Gãc (TT) v¨n häc: Lµm rèi bµn tay hä nhµ rau (CB: GiÊy mµu, hå d¸n, c¸c VLTN; D¹y trÎ kü n¨ng: xÐ, d¸n, gÊp h×nh)

* Gãc thiªn nhiªn : BÐ ch¬i víi c¸t, víi n­íc.BÐ ch¨m sãc c©y c¶nh

* Gãc vËn ®éng: BÐ trång rau ®óng v­ườn.

* Ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian: Nu na nu nèng, lén cÇu vång.

 

Hoạt động ngoài trời

Thứ 2

- TC: BÐ biÕt qu¶ g×?

- TCV§: Gắn quả về đúng cây

- Chơi với hộp sữa

 

- QS: qu da

- TCV§: C¸c chó chim sÎ

- Ch¬i víi giÊy vôn

- Giao lư­u  líp KN1

TC:  H¸i qu¶ bá giá cña c¸c con vËt

Thứ 3

- TC: BÐ ¨n qu¶ thÕ nµo?

- TCV§: Lén cÇu vång

- Ch¬i víi qu¶

- QS: Chùm nho

- TCV§: Gµ trong vườn rau.

- Ch¬i víi giÊy vôn

- Trß ch¬i: H¸i qu¶ bá giá cña c¸c con vËt

- TCV§: Con sªn

 

Thứ 4

- QS:  C©y hoa hång

- TCV§: C©y cao cá thÊp

- VÏ phÊn tù do

- QS: Hoa th­ược dưîc

- TCV§: Gieo h¹t

- Ch¬i §C ngoµi trêi.

- BÐ tËp t­ưới n­íc cho  c©y.

 

 

Thứ 5

- TC: Vư­ên hoa trường em

- TCV§: C¸c chó chim sÎ

- Ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi

 

- QS:  Cây hoa giy

- Ch¬i víi lá c©y

  -TCV§:  Con muçi

 

 

-T©p dän líp cïng c«

- Ch¬i TC: Hoa nµo qu¶ nÊy.

 

 

Thứ 6

- TC: BÐ biÕt rau g×?

- TCV§: Gà trong vườn rau

- VÏ phÊn tù do

- TC: BÐ thÝch ¨n rau g×?

- TCV§: Nu na nu nèng

- Ch¬i víi vá hép.

- BÐ cïng c« nhÆt cá cho vư­ên rau.

Chơi – tập buổi chiều

 

*VĐ sau ngủ dậy theo nhạc bài: Nu na nu nng, TC “Tập tầm vông”...

 

- RÌn kÜ n¨ng xÐ giÊy thµnh d¶i dµi.

- D¹y TC: Chó sói xấu tính

 

- Liªn hoan v¨n nghÖ

- Nªu gư­¬ng BN

*Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

 

                     

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: