Sao Kim Ngưu

Chương trình hè tuần 4 tháng 7 lớp Kim Ngưu 2

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ

Cô ân cần đón trẻ vào lớp

Trò chuyện

 

- Trò chuyn vi tr: vÒ hä vµ tªn cña bÐ, giíi tÝnh, së thÝch, h×nh d¸ng, ®å dïng, trang phôc vµ mét sè bé phËn trªn c¬ thÓ: BÐ tªn lµ g×? BÐ lµ b¹n trai hay g¸i ? BÐ thÝch ¨n mãn g× nhÊt ?, Bé thÝch ch¬i ®å ch¬i g×?, BÐ thÝch bé trang phôc nµo nhÊt ?

Thể dục sáng

+ Cho trẻ tập thể dục: Hít thở, tay, lưng, thân, chân. Tập hít vào, thở ra”Gà gáy”

+Tay: Hái hoa bỏ rỏ

+Lưng:Gà mổ thóc

+Chân:Cây cao cỏ thấp

+Bật: Qủa bóng nẩy

 

Chơi – tập có chủ định

PTVĐ

VĐCB: Đi, chạy thay đổi tốc độ

TC: Tập tầm vông

NBTN

ai ?

 

NBPB

Nhận biết màu xanh

Văn hc

Thơ :Cái lưỡi

 

Âm nhạc

DH :Tay thơm tay ngoan

NH : Khúc hát ru của người mẹ trẻ

Chơi – tập ở các góc

* Gãc t¹o h×nh: - Tô màu chiếc khăn mùi xoa

* Gãc ph©n vai: - C« gi¸o, b¸c sÜ, b¸n hµng

* Gãc x©y dùng: Bé tập xếp lớp học của bé

* Gãc s¸ch, truyÖn: - Xem s¸ch vÒ ®å dïng, mãn ¨n mµ bÐ thÝch

* Gãc häc tËp: Nhận biết màu xanh

Hoạt động ngoài trời

Quan s¸t trang phôc bÐ g¸i

- Ch¬i tù do:

+ VÏ phÊn

Trß chuyÖn vÒ thêi tiÕt.

TCVĐ: Tri nng tri mưa

Chơi t do:

- VÏ l¸ cê

Quan sát chiếc cu trượt

-Ch¬i dung d¨ng dung dÎ

Chơi t do: Chơi vi đồ chơi ngoài tri

 

Trò chuyện về trường mầm non của bé.

Xem phim

 

Chơi – tập buổi chiều

VËn ®éng sau ngñ dËy: Trß ch¬i: "chi chi chµnh chµnh ", , "TËp tÇm v«ng", "Sªn sÓn sÒn sªn"....

D¹y trÎ c¸c thao t¸c vÖ sinh nh­: röa tay b»ng xµ phßng, biÕt lau mòi khi bÞ sæ mòi

TrÎ lµm l«t« cïng c« vÒ c¸c l« t« phôc vô cho häc tËp

H­íng dÉn xÕp dÐp vµ cÊt ®å vµo tñ c¸ nh©n

 

Cho trẻ di màu trang phục của bé.

Liªn hoan v¨n nghÖ

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: