Sao Kim Ngưu

Chương trình hè tuần 6 tháng 7 lớp Kim Ngưu 2

Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

Đón trẻ

Cô ân cần đón trẻ vào lớp

 

Trò chuyện

 

*Trß chuyÖn víi trÎ: Trß chuyÖn vÒ c¬ thÓ bÐ

+ C¸c con h·y lÇn l­ît giíi thiÖu vÒ b¶n th©n m×nh cho c¸c b¹n cïng lµm quen nµo ?

+ Tªn con lµ g× ? bao nhiªu tuæi , häc ë tr­êng nµo ?

+ Së thÝch cña con lµ g× ? Con thÝch ¨n mãn ¨n g× ?

+ Con h·y kÓ tªn c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ con ? C¸c bé phËn ®ã dïng ®Ó lµm g× ?

 

Thể dục sáng

- Cho trẻ tập thể dục: Hít thở, tay, lưng, thân, chân. Tập hít vào thở ra”Gà gáy”

+Tay: Hái hoa bỏ rỏ

+Lưng: Gà mổ thóc

+Chân: Cây cao cỏ thấp

+Bật: Qủa bóng nẩy

 

 

Chơi – tập có chủ định

PTVĐ

Bò trong đường hẹp

NBTN

Một số đồ dùng, đồ chơi bé thích

NBPB

Chọn màu bé thích

Văn học

Truyện: Chú vịt xám

Âm nhạc

DH: Bé và trăng

NH: Chiếc đèn ông sao

 

Chơi – tập ở các góc

* Gãc t¹o h×nh: tô màu trang phục của bé

* Góc bế em:Trẻ biết bế em,cho em ăn ,lau miệng cho búp bê và ru em ngủ

* Gãc x©y dùng: - Chó c«ng nh©n x©y dùng líp häc cña bÐ ,

* Gãc s¸ch : - Xem tranh ¶nh vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ th

* Góc âm nhạc: Bé và hoa, Chiếc khăn tay

 

Hoạt động ngoài trời

Trò chuyện về thời tiết.

TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

Chơi t do:

- VÏ l¸ cê

Quan sát các bạn trong lớp

TC: Giấu tay

Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời

Quan sát vườn hoa

TCVĐ : Bãng trßn to

- Ch¬i tù do: VÏ phÊn.

Quan sát chiếc đu quay

- TC: Th¶ ®Øa ba ba

- Ch¬i tù do: Ch¬i víi c¸t vµ n­íc

Quan sát chiếc cầu trượt

VĐ: Bóng tròn to

- Chơi tự do: Xếp hột hạt

 

 

Chơi – tập buổi chiều

VËn ®éng sau ngñ dËy: Trß ch¬i: "Ch¬i víi c¸c ngãn tay”

 

 

 

 

¤n luyÖn bµi h¸t : Chiếc khăn tay

Cho trÎ ph©n biÖt phía trước, sau ca bn thân

Làm bài màu cho đôi tay ca bé

D¹y h¸t : Röa mÆt nh­ mÌo

Liªn hoan v¨n nghÖ

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: